سطح اول

تمامی محتوا ها در روز یک عدد میباشند.
۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • درج مطلب روزانه
 • به روز رسانی نوشته های قدیمی
 • پشتیبانی دید گاه
 • مطلب جمع آوری شده ازسایت های ایرانی
 • بررسی مطالب سایت های مشابه
 • گذارش در پایان هر هفته

سطح دوم

تمامی محتوا ها در روز دو عدد میباشند.​
۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • تمامی امکانات بسته نوپا
 • صب سرویس amp
 • استفاده از اسکیما برای سئو
 • مطلب جمع آوری شده سایت ایرانی / خارجی
 • بررسی مطالب سایت های مشابه​
 • ارسال مطلب در شبکه های اجتماعی
 • آنالیز مطالب
 • گزارش هفتگی
پرطرفدار

سطح دوم

تمامی محتوا ها در روز دو عدد میباشند.​
۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • تمامی امکانات بسته نوپا
 • صب سرویس amp
 • استفاده از اسکیما برای سئو
 • مطلب جمع آوری شده سایت ایرانی / خارجی
 • بررسی مطالب سایت های مشابه​
 • ارسال مطلب در شبکه های اجتماعی
 • آنالیز مطالب
 • پشتیبانی کاربران
 • گزارش هفتگی
 • تعامل در سایت با کاربر