شناسه پست: 3189
بازدید: 249

آیا خوشنویسی تجلّی زیبایی است ؟ آیا هرگز از خود پرسیده اید که اگر گلها زیبا نبودند; اگر ستاره ها زیبا نبودند; اگر ماهیها زیبا نبودن و در یک کلام

اگر هستی زیبا نبود چه می شد؟!

و اگر هستی بخش ِ بی همتا همه چیز را زیبا می آفرید، امّا توانایی درک زیبایی ها را در سرشت ِ ما نمی نهاد

چه پیش می آمد؟

خوشبختانه هستی زیباست و خدای مهربان ما را به گونه ای آفریده است که نه تنها به درک ِ زیبایی ها قادریم

بلکه توانایی ِخلق ِ زیبایی را نیز داریم!پس خوشنویسی تجلّی زیبایی است

حضورِ عنصرِ زیبایی، در نقاشیهای دوران غار نشینی و سفالینه ها

و دست ساخته های کوچک و بزرگ دوره های بعد تا مصنوعات و پدیده های مدرن و فوق مدرنِ امروزی

همه نشان دهنده ی وابستگی و دلبستگیِ همیشگیِ انسان به زیبایی ست.

به عبارت دیگر، آدمی هرچه ساخت ,آن را با زیبایی در آمیخت !

غارنگاره ای مربوط به ماقبل تاریخ

خط نیز به عنوان یکی از بزرگترین اختراعات بشری از این قاعده مستثنی نبوده است، و در طول تاریخ،

آدمیان با تلفیق خط و زیبایی انواع خوشنویسی را پدید آورده اند .

جوامعِ اولیّه بشری، برای ورود به دوره ی تمدن، به وسیله ی ارتباطیِ جدیدی نیازمند بود

تا فارغ از محدودیت هایِ ارتباط شفاهی، بتواند فراتر از بُعد مکان و زمان امکان ثبت و انتقالِ افکار، مقاصد و مفاهیم مختلف را فراهم آورده,

ارتباط ِ پایدارترِ انسانها را با یکدیگر برقرار سازد. برای اختراع ِ چنین وسیله ای، هنرِ طرّاحی و نقّاشی که از

دیرینه ترین وسیله های ارتباط آدمی بود مورد استفاده قرار گرفت و انسانها با ساده تر کردن نقوش و اَشکال، به اختراع ِخط تصویری، نایل آمدند.

یکی از بارزترین نمونه های ِ این نوع خط، خطِّ هیروگلیف است که حدود

پنج هزار سال پیش در مصر رواج داشته و از چپ به راست نوشته می شده است !

خط هیروگلیف

در مقاله های ِ آتی ; مفصّل پیرامونِ این خط و سایر ِ خطوط ِ تصویری صحبت خواهیم کرد …

نویسنده

دنیای فریم ها
مدیر سایت استدیو دنیای فریم ها - فیلم بردار - عکاس - تدوینگر- انیماتور - طراح